Dillard, Raymond B. 1944-1993.

21 shi ji Jiu yue dao lun / Er shi yi shi ji Jiu yue dao lun. Dilade (Raymond B. Dillard), Langwen (Tremper Longman III) he zhu ; Liu Liangshu, Huang Yeqiang, Wu Xifen yi. - Zeng ding ban. - Taibei Shi : Xiao yuan shu fang chu ban she, 2012. - 638 p. ; 23 cm. - Yan jing cong shu. . - Yan jing cong shu (Xiao yuan shu fang) ; .

Translation of: An introduction to the Old Testament / Raymond B. Dillard and Tremper Longman III, Grand Rapids, Mich. : Zondervan, c1994, 2006.

Includes bibliographical references and index.

Ben shu jie shao le yan du jiu yue de bi bei zi liao, zhen dui jing wen de wen xue ti cai, zhong lei ji feng ge, zhu juan tan tao, mei yi zhang dou bao gua san da ti mu : li shi bei jing, wen xue fen xi he shen xue xin xi.

9789861982830


Bible.--Old Testament--Introductions.


 Christian Witness Theological Seminary
1975 Concourse Drive San Jose, CA 95131
Tel : 408-433-2280 (ext. 109) email : library@cwts.edu

Powered by Koha