Guthrie, George H., 1959-

Xibolai shu / Qiaozhi Gesili zhu ; Chen Yongcai yi. - Chu ban. - Xianggang : Han yu Sheng jing xie hui you xian gong si, 2006. - 475 p. ; 23 cm. - Guo ji shi jing ying yong xi lie = 58. . - Guo ji shi jing ying yong xi lie ; 58. .

Yi zi: Hebrews / George H. Guthrie. Grand Rapids, Mich. : Zondervan, c1998. "Zhong wen ban jing wen cai yong 'He he ben'"--Zhong wen ban xu yan.

Fu can kao wen xian (p. 38-41) ji suo yin.

9625135332


Bible.--Hebrews--Commentaries.


 Christian Witness Theological Seminary
1975 Concourse Drive San Jose, CA 95131
Tel : 408-433-2280 (ext. 109) email : library@cwts.edu

Powered by Koha